Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap Berg Werk B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk, aan het adres Smeepoortstraat 18, hierna te noemen: BergWerk.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in welke vorm dan ook (brief, e-mail, contactformulier, SMS, WhatsApp, et cetera). Wij hechten groot belang aan de privacy van onze (flex) medewerkers, kandidaten, wederpartijen en debiteuren, alsmede door ons ingeschakelde derden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BergWerk is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Vanaf het moment dat u zich bij ons inschrijft en/ of aanmeldt, worden persoonsgegevens verwerkt. We verwerken gegevens voor de uitvoering van onze HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving & selectie, uitzenden, detachering, payroll, salarisadministratie en personeelsmanagement. Door diensten van BergWerk te gebruiken, dan wel door de website van BergWerk te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • (voor) naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres, telefoonnummer en/of andere contactgegevens
 • geboortedatum, geslacht, nationaliteit
 • BSN-, en bankrekeningnummer, kopie ID bewijs
 • cv, pasfoto, informatie over opleidingen, stage en werkervaring
 • gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof
 • gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties
 • gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Voor welke doeleinden verwerken wij u persoonsgegevens?

 • om passende vacatures voor u te vinden
 • om te bemiddelen tussen werkzoekenden en werkgevers
 • om u te informeren en met u te communiceren
 • om een overeenkomst met u te sluiten, uit te voeren of te beëindigen
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • voor de personeels- en salarisadministratie
 • om beschikbaarheid en geschiktheid te kunnen beoordelen
 • voor het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid
 • voor het uitoefenen van audits en accountantscontrole

Persoonsgegevens zakelijke relaties

BergWerk verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen
 • zakelijke gegevens zoals Kamer van Koophandel registratie, btw-nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst

BergWerk kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin BergWerk hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechtelijk vonnis.

Hoelang wordt uw informatie bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij zullen uw gegevens bewaren zolang als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Ook hebben wij vanuit wet- en regelgeving verplichtingen tot het bewaren van gegevens.

Bij arbeidsbemiddeling (zonder dat u voor ons heeft gewerkt) worden uw persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na het laatste contact met u door ons bewaard.

Bij sollicitaties vaste/indirecte medewerkers (bij de eigen onderneming zonder dat sprake is van arbeidsbemiddeling) worden uw gegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

U werkt of gaat werken via ons (terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever) dan hanteren we verschillende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens.

 • arbeidsbemiddelingsgegevens, sollicitatiegegevens, screeningsinformatie, beoordelingsgegevens worden tot 2 jaar na het eindigen van uw uitzend-/arbeidsovereenkomst bewaard
 • kopie ID bewijs, tewerkstellingsvergunningen inclusief aanverwante documenten en loonheffingsverklaringen worden bewaard gedurende 5 jaar na het einde van het kalenderjaar van uitdiensttreding
 • re-integratiedossiers worden bewaard gedurende 2 jaar na het eindigen van de uitzend-/arbeidsovereenkomst
 • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn worden bewaard gedurende 5 jaar na verlies van de actuele waarde

Bent u een (potentieel) zakelijke relatie dan worden de navolgende termijnen gehanteerd:

 • persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht die wij als onderneming hebben (zoals overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, inkoopopdrachten) worden bewaard gedurende 5 jaar na verlies van de actuele waarde
 • (overige) contactinformatie wordt tot 2 jaar na het laatste contact bewaard. Van de hier genoemde termijnen kan door ons worden afgeweken waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij claims) en/of met het oog op een (afwijkende) wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BergWerk gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder zijn opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

BergWerk doet er alles aan om u persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Werknemers van BergWerk, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Bij het verstrekken van gegevens over u aan derden zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte. In geen enkel geval kan BergWerk aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door een derde.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BergWerk  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar backoffice@bergwerk.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aanpassingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele privacyverklaring is altijd via onze websites te raadplegen.

Wil je contact met ons opnemen?

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de privacyverklaring kan je altijd bij ons terecht. Je kan uiteraard terecht bij je contactpersoon binnen de onderneming.

Neem contact op
With by Websheriff